Information om behandling av personuppgifter vid köp av fordon, tillbehör samt verkstadstjänster


1. Introduktion

I denna informationsskrift ger vi dig som bil/verkstadskund information om hur dina personuppgifter behandlas av:

RA Motor AB

Nedan benämnt som ”vi”, ”oss” och ”vår”.

Din personliga integritet är viktig för oss och därför gör vi vårt yttersta för att skydda dina personuppgifter och att efterleva tillämplig lagstiftning, myndighetsbeslut och praxis som gäller på området, däribland Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. Vi är personuppgiftsansvariga för vissa personuppgifter som du kan komma att lämna ifrån dig inom ramen för vår kundrelation. För andra behandlingar av sådana personuppgifter är distributören/importören personuppgiftsansvarig. För detta förhållande och för att uppfylla kraven enligt Dataskyddsförordningen har ett särskilt avtal upprättats mellan oss och distributören/importören.

För att du ska känna dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter beskriver vi i denna informationsskrift följande:

2. Vilka personuppgifter behandlas?

Vi kan komma att behandla personuppgifter som du lämnat direkt till oss eller som vi samlat in från tredje part, t.ex. Transportstyrelsen eller distributör/importör.

2.1. Personuppgifter du lämnat till oss:

När du som kund ingår ett avtal med oss om t.ex. bilköp, service, reparation eller annan tjänst behöver du lämna ut vissa personuppgifter. Det kan t.ex. handla om ditt namn, adress, telefonnummer, e-postadress, registreringsnummer, chassinummer (VIN-nummer) kortuppgifter etc. Vi kan även behöva registrera uppgifter om vilka reparationer som genomförts, vilken service din bil fått samt vilka köp i övrigt du gjort hos oss.

2.2. Personuppgifter vi samlat in från tredje part eller fordonet:

Förutom de uppgifter du själv lämnat till oss kan vi behöva samla in andra eller kompletterande uppgifter om dig eller ditt fordon. Det kan t.ex. handla om uppgifter från bilens dator, kompletterande fordons/ägaruppgifter från Transportstyrelsens Vägtrafikregister eller uppgifter från distributör/importör och tillverkare.

3. Laglig grund, ändamål och syfte

Enligt Dataskyddsförordningen måste all behandling av personuppgifter ske på laglig grund samt för ett specifikt ändamål och syfte. Nedan följer en översikt över vår lagliga grund för behandlingen av dina personuppgifter samt i vilket syfte och för vilket ändamål vi genomför densamma:

Behandlingar nödvändiga för att fullgöra avtalet oss emellan eller för att ingå avtal

Behandlingar som genomförs efter en intresseavvägning

Behandlingar som genomförs efter samtycke

4. Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?

Vissa personuppgifter som du lämnat till oss inom ramen för vår kundrelation delas med följande:

Distributör/importör/tillverkaren

Banker, kreditinstitut och försäkringsbolag

Transportstyrelsen

Personuppgiftsbiträden

5. Lagring av dina uppgifter

Vi och distributör/importör behandlar dina personuppgifter enbart så länge det är tillåtet enligt tillämplig dataskyddslagstiftning, praxis eller myndighetsbeslut och strävar alltid efter att minimera lagringstiden samt att behandla uppgifterna på ett säkert sätt.

6. Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller så har lämpliga skyddsåtgärder vidtagits som säkerställer att dina rättigheter skyddas.

7. Dina rättigheter

Som privatperson vars personuppgifter behandlas av oss har du ett antal lagstadgade rättigheter som du närsomhelst har rätt att utöva:

8. Kontakt

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller i annat ärende komma i kontakt med oss avseende behandling av personuppgifter ska du vända dig hit:

Namn: Jim Löthman
E-post: jim.lothman@ramotor.se
Telefon: 018-18 28 80

Denna information om behandling av personuppgifter uppdaterades 2022-10-03